Projectoproep: Anders bewegen in Brussel

be good move

Actie! Om de stad in beweging te brengen!

Handleiding

Deadline

Indiening van de dossiers uiterlijk op 15 april 2018. Jury op 16 april 2018.

Context

Mobiliteit is van vitaal belang voor de gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het verminderen van de druk van het autoverkeer, het herdefiniëren van de plaats van de auto in de stad van morgen en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte zijn doelstellingen die het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) nastreeft. Het gewestelijk mobiliteitsplan dat op dit moment in voorbereiding is - "Good Move" gedoopt - is er de operationele versie van op het vlak van mobiliteit. Het wil duidelijke prioriteiten vastleggen voor het delen van de ruimte, via aangename woonwijken en een goed functionerend structurerend netwerk.

Met dit plan wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alle gebruikers mobiliseren en aanmoedigen om na te denken over de manier waarop ze zich verplaatsen. Er zijn veel alternatieven voor personenauto's. Naast de collectieve vervoerswijzen zoals het openbaar vervoer wil het Gewest de "actieve verplaatsingswijzen" zoals wandelen en fietsen verder ontwikkelen. Welke verplaatsingswijze is immers gezonder en duurzamer? Op die manier daalt de verkeersdrukte en de vervuiling in steden, en het heeft tevens een aanzienlijke impact op de gezondheid van de beoefenaars. Deze verplaatsingswijzen vereisen immers een fysieke activiteit die in onze levensstijl vaak te weinig aan bod komt. Ze maken de stad ook aangenamer en menselijker.

Deze oproep tot het indienen van projecten kadert in de filosofie achter de opstelling van het plan "Good Move". In het kader van de voorbereiding van het plan werd de mening van burgers, gemeenten en verenigingen ingewonnen en nu wil de projectoproep aanzetten om tot actie over te gaan! De oproep heeft tot doel concrete en innovatieve initiatieven aan te moedigen die het gebruik van actieve verplaatsingswijzen bevorderen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de jeugd, de toekomstige gebruikers van de stad van morgen. Wij geloven dat gewend raken aan wandelen, fietsen of steppen van jongs af aan invloed zal hebben op de visie van mobiliteit voor de volwassenen van morgen.

Daartoe wil het Gewest steun verlenen aan vernieuwende, creatieve, impactvolle en duurzame initiatieven die gericht zijn op de ontwikkeling van actieve verplaatsingswijzen en de 'modal shift', met bijzondere aandacht voor projecten waarbij jongeren betrokken worden.

Het doel is de creativiteit aan te moedigen en projecten die een reëel effect op de mobiliteit kunnen hebben, met financiële steun van het Gewest helpen te verwezenlijken.

Tot wie is de oproep gericht?

Kunnen ingaan op de projectoproep:

 • de 19 Brusselse gemeenten
 • Brusselse wijkcomités en wijkhuizen
 • Brusselaars (gedomicilieerd in een Brusselse gemeente)
 • Brusselse jeugdbewegingen
 • Brusselse studentenverenigingen

Deelnemingsvoorwaarden & selectiecriteria

Projecten die voor financiële steun in aanmerking komen, moeten voldoen aan een aantal basiscriteria. Naast het feit dat het project vernieuwend en innovatief moet zijn en een gedragsverandering op vlak van mobiliteit moet bewerkstelligen, moet het ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De financiering mag niet worden gebruikt voor een project dat tot doel heeft winst te genereren.
 • Bestaande projecten komen niet in aanmerking: het idee is om nieuwe projecten te bevorderen.
 • Bijzondere aandacht zal gaan naar projecten waarbij jongeren (6-26 jaar) betrokken zijn, maar ze moeten niet uitsluitend op hen gericht zijn (bv. intergenerationele projecten).
 • Het project moet een echte gedragsverandering beogen naar het gebruik van de fiets of step of wandelen.
 • De duurzaamheid van het project is een belangrijk criterium: het moet blijven doorlopen en niet beperkt blijven tot een eenmalige actie.
 • Creativiteit en innovatie zijn ook belangrijke criteria.
 • De oproep staat open voor de onder b) genoemde groepen.
 • De voorgestelde initiatieven moeten plaatsvinden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De financiering dekt in geen geval de personeelskosten.
 • De financiering heeft betrekking op de periode van begin mei 2018 tot eind mei 2019.
 • Het evenement mag niet aangewend worden voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten.
 • Voor projecten die door gemeenten ingediend worden, moet het voorgestelde evenement goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen.

De jury, die de verschillende projectvoorstellen zal onderzoeken, zal bij zijn selectie bijzondere aandacht besteden aan de naleving van deze criteria en voorwaarden.

Budget & gewestelijke inbren

De steun van het Gewest is uitsluitend financieel en bedraagt maximaal 25.000 €, te verdelen onder de geselecteerde projecten.

Bij de selectie van het project wordt een eerste schijf van 60 % betaald. Het saldo wordt dan betaald op basis van bewijsstukken en ontvangst van het eindverslag. De laureaten moeten uiterlijk op 31 juni 2019 het eindverslag en de bewijsstukken die betrekking hebben op de uitgaven voor de uitvoering van de in het kandidatuursdossier vermelde activiteiten, indienen bij Brussel Mobiliteit. De tweede schijf van 40 % wordt betaald na verantwoording van de uitgaven.

Goedkeuring van de projecten

De jury, samengesteld uit Brussel Mobiliteit en Brulocalis, beraadslaagt op 16 april 2018. De auteurs van de geselecteerde projecten worden per e-mail op de hoogte gebracht vanaf 17 april, vóór de officiële kennisgeving door het Gewest.

Evaluatie van de projecten

De laureaten verbinden zich ertoe aan Brussel Mobiliteit een eindverslag voor te leggen met een beschrijving van het project en de resultaten ervan, alsook een gedetailleerd financieel overzicht met bewijsstukken (facturen, tickets, bankafschriften, huurcontract, ...).

Info & indiening van de projectdossiers

De projecten kunnen ingediend worden per mail of per post:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sofie Walschap
Brussel Mobiliteit – Directie Beleid
CCN – Vooruitgangstraat 80 bus 1
1035 Brussel


T 02 204 19 93

Downloaden

Saint-Josse Sint-Joost

Gemeente Sint-Joost-ten-Node

12-13 Sterrenkundelaan
1210 Brussel
T02 220 26 11

Openingsuren

Open van maandag tot vrijdag van 08u30 tot 13u.
Diensten Bevolking, Burgerlijke Stand en Vreemdelingen
ook open op dinsdag van 16u tot 18u30.