Vreemdelingen (niet EU)

Het Vreemdelingenbureau reikt gratis de volgende documenten uit aan iedere niet-Europese persoon ingeschreven in het Vreemdelingen-, wacht- of nieuwkomersregister :

Bijlagen

 • Aankomstverklaring - KB van 03/10/1981 (Bijlage 3)
 • Toelatingsattest van vestiging (Bijlage 16)
 • Attest van vertrek (Bijlage 18)
 • Bijzonder document van verblijf (Bijlage 35)
 • Toelatingsattest van vestiging voor permanent verblijf (Bijlage 22)
 • Bijlage 15 afgeleverd naar aanleiding van een ambtshalve schrapping met vraag tot herinschrijving

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Attest van inschrijving

Het Attest van inschrijving (model A - bijlage 4 - KB 08/10/1981) wordt afgeleverd aan iedere persoon waarvan het dossier ter onderzoek ligt bij het Vreemdelingenbureau (kandidaat-vluchtelingen, asielprocedure lopende of niet, bepaalde gevallen van regularisatie of gezinshereniging, langdurig verblijf,...).

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Identiteitsdocumenten – Kinderen jonger dan 12 jaar

 • Reispas - identiteitsattest (met foto)

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Identiteitsbewijs voor vreemdelingen

De persoon waarvan de geldigheidstermijn van het identiteitsbewijs gaat verstrijken, dient zich verplicht te melden aan het loket. Hij moet in het bezit zijn van een te valideren identiteitsbewijs en de documenten die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van de formaliteit (bewijs van de voortzetting van het werk, studies, eventueel een identiteitsfoto).

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Biometrische kaart A = tijdelijk verblijf

Tijdelijk verblijf (Vreemdelingenregister).
De verlenging is onderworpen aan de voorschriften van het Vreemdelingenbureau
(Opgelet! zich 45 dagen voor het vervallen van de kaart melden).

 • Zich melden met een foto

Tarieven

Elektronische kaart A (tijdelijk verblijf), verlenging om de 6 maanden of 1 jaar 19,20€
Duplicaat van identiteitskaart A afgeleverd in geval van diefstal en verlies 19,20€

Voor de uitreiking van de biometrische kaarten A dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Buitenlandse Zaken.

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Biometrische kaart B = onbeperkt verblijf

Voor gezinshereniging : verkrijging door akkoord van het Vreemdelingenbureau na 5 jaar verbijf met kaart A, indien nog steeds aan de voorwaarden wordt voldaan.
Voor werknemers : indiening van de aanvraag na 5 jaar verblijf met doorstromingsprogramma/beroepskaart en op voorlegging van het arbeidscontract.

 • Zich melden met een foto

Tarieven

Elektronische kaart B (onbeperkt verblijf) 19,20€
Duplicaat van identiteitskaart B afgeleverd in geval van diefstal en verlies 19,20€

Voor de uitreiking van de biometrische kaarten B dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Buitenlandse Zaken.

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Biometrische kaart C = permanent verblijf

Indiening van de aanvraag na 5 jaar regelmatig verblijf en op voorlegging van een geldig nationaal paspoort. De aanvraag moet worden ingediend bij de dienst Vreemdelingenzaken. Er dient te worden opgemerkt dat deze kaart toegang geeft tot bepaalde faciliteiten, zoals bijvoorbeeld het toekennen van een lening bij een  bank.

Tarieven

Elektronische kaart C 19,20€
Duplicaat van identiteitskaart C afgeleverd in geval van diefstal en verlies 19,20€

Voor de uitreiking van de biometrische kaarten C dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Buitenlandse Zaken.

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Biometrische kaart F = tijdelijk verblijf

Deze verblijfskaart heeft betrekking op een gezinslid van een Belgische of Europese burger.

Tarieven

Elektronische kaart F 16€
Duplicaat van identiteitskaart F afgeleverd in geval van diefstal en verlies 16€

Voor de uitreiking van de biometrische kaarten F dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Buitenlandse Zaken.

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Biometrische kaart F+ = permanent verblijf

Indiening van de aanvraag na 5 jaar verblijf met kaart F.

Tarieven

Elektronische kaart F+ 16€
Duplicaat van identiteitskaart F+ afgeleverd in geval van diefstal en verlies 16€

Voor de uitreiking van de biometrische kaarten F+ dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Buitenlandse Zaken.

Opgepast ! Een bijdrage die de administratieve kosten dekt van de behandeling van een verblijfsaanvraag van meer dan 3 maanden kan worden aangevraagd door het Vreemdelingenbureau. Info & voorwaarden : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/nieuws/Pages/De_bijdrage.aspx

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Kaart beschadigd of verouderd

Indien uw kaart beschadigd is of u bent overgegaan tot een verandering van naam, geslacht,...dan kan u zich persoonlijk melden bij de dienst Vreemdelingenbureau met de beschadigde of verouderde kaart en een identiteitsfoto. Er zal u gratis een nieuwe kaart worden overhandigd.

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Kaart verloren of gestolen

> zich wenden tot de politie

 • U dient zich zo spoedig mogelijk te melden op het commissariaat om een verplichte aangifte te doen.
 • Verwittig de Helpdesk DOCSTOP om frauduleus gebruik van de kaart te vermijden. Deze dienst is gratis en 24u/24 – 7d/7 beschikbaar. Opgepast, deze dienst werkt enkel voor Belgische identiteitskaarten.

Te weten in geval van verlies van de kaart

Indien u uw kaart binnen de 7 kalenderdagen terugvindt, moet u zich persoonlijk melden bij de Dienst Bevolking, met uw PIN- en PUK-code om de verklaring van verlies in te leveren en de certificaten te reactiveren. Binnen een termijn van 7 dagen, wordt de kaart automatisch geannuleerd.
Indien u uw elektronische kaart niet terugvindt, moet u zich ook aanbieden bij de Dienst Bevolking, voorzien van een bewijs van de aangifte van het verlies, diefstal of vernietiging, afgeleverd door de Politie en van een recente identiteitsfoto om een nieuwe elektronische identiteitskaart aan te vragen.

Voor de uitreiking van de identiteitskaarten dienen geen kosten meer te worden betaald op gemeentelijk niveau. Het bedrag gevraagd aan de burger is de kostprijs voor de aanmaak van de kaart en voor de bijdrage verschuldigd en volledig terugbetaald aan de FOD Binnenlandse Zaken.

Pincode vergeten

Wanneer men zijn elektronische identiteitskaart ontvangt, worden twee codes (PIN en PUK) geactiveerd. De PIN-code van 4 cijfers wordt regelmatig gevraagd om administratieve stappen te valideren. U kan de ontvangen standaard PIN-code behouden of ze onmiddellijk wijzigen aan het loket wanneer u uw nieuwe identiteitskaart ontvangt. Het wordt aangeraden om deze te onthouden of nog beter, ze te personaliseren ! Indien een persoon zijn pin-code (en puk code) niet meer kent en niet meer in het bezit is van zijn adresbewijs, dan kan de persoon gratis een nieuw code bestellen (te ontvangen binnen de 2 weken).

De aanvraag kan online worden ingediend via www.irisbox.be of ter plaatse door zich persoonlijk te melden aan het loket van de dienst Bevolking.

Adreswijziging

 • Inschrijving, verhuizing binnen de gemeente alsook vertrek naar het buitenland (Mod.2, Mod. 2 bis, Mod. 8 – Bijlage 18)
 • Verhuizing binnen een zelfde gebouw die een wijziging van gezinssamenstelling met zich meebrengt (Mod. 2 bis)
 • Herinschrijving ingevolge een ambtshalve schrapping (Mod. 2)

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

Arbeidsvergunning

 • Aflevering van de arbeidsvergunning

zich wenden tot het Vreemdelingenbureau

BREXIT

Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een EU-lidstaat verblijven. De bedoeling van het terugtrekkingsakkoord is om zoveel mogelijk de verworven rechten van de Britten en hun familieleden die reeds in België verblijven te vrijwaren.

De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking lopen nog volop. Een voorlopige versie van het terugtrekkingsakkoord werd door de Europese Commissie gepubliceerd in november 2018. Over belangrijke thema’s zijn er reeds deelakkoorden gesloten. Toch is het belangrijk er op te wijzen dat zolang het volledige akkoord niet werd gevalideerd, de Dienst Vreemdelingenzaken geen garanties kan bieden omtrent de rechten en plichten van de burgers. De informatie die volgt is dan ook slechts voorlopige informatie, die naar aanleiding van de onderhandelingen nog kan wijzigen. Om deze reden kan de Dienst Vreemdelingenzaken op dit moment ook nog niet ingaan op vragen rond individuele dossiers.

In de transitiefase van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 verandert er voor de Britse burgers zo goed als niets. Britten behouden tijdens deze periode hun recht van vrij verkeer en verblijf, maar moeten bij grenscontroles wel steeds hun reisdocument kunnen voorleggen.

Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in België gebruik hebben gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen zullen een nieuwe verblijfskaart nodig hebben. Deze personen zullen in de loop van de transitiefase worden geïdentificeerd op basis van de gegevens in het Rijksregister. Zij zullen via een gepersonaliseerde brief worden aangeschreven met de vraag om zich aan te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats om een nieuwe verblijfstitel met een verwijzing naar de Brexit aan te vragen, om hun rechten die hen door het terugtrekkingsakkoord worden toegekend te garanderen. Hun rechten als werknemer of zelfstandige zullen aan deze verblijfstitel worden gekoppeld. Iedereen moet zich aangemeld hebben tegen midden 2021.

Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen familieleden die zich voor 1 januari 2021 bij de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord nog niet hadden gevoegd, dit nog steeds doen volgens de oude regels.

Verder zullen nog twee andere groepen volgens het terugtrekkingsakkoord op het oude regime kunnen steunen, met name Britse grensarbeiders die voor 1 januari 2021 in de Europese Unie verbleven en Britten die voor deze datum reeds een medische behandeling in de Europese Unie hadden gepland. Britten die voor 1 januari 2021 geen gebruik hadden gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen of dit niet kunnen bewijzen worden vanaf die datum beschouwd als derdelanders. De toegangs- en verblijfsrechten van deze personen maken deel uit van de onderhandelingen tussen het VK en de EU vanaf 30 maart 2019.

Contact

Vreemdelingenbureau

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Hassania Bouali

Laatst gewijzigd: 03.10.2019