Wijkcontracten

De wijkcontracten zijn sterke drijfveren voor de heropleving want er zijn budgetten mee gemoeid. Daarbij geeft de milieuzorg, die een duidelijke stempel heeft gedrukt op de Tennoodse contracten, de mogelijkheid om grote energie-besparingen te doen. De bewoners van passief- of lage-energiewoningen zien hun energierekeningen (gas en elektriciteit) sterk dalen.

Vijf soorten acties

De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen vijf belangrijke interventiedomeinen.

Huisvesting

 • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
 • Naleving van de criteria voor ecologisch bouwen: “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
 • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.

Buurtvoorzieningen en infrastructuren

 • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
 • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kinderopvang.
 • Inrichting, uitbreiding of heraanleg van speelpleinen en recreatieterreinen.

De openbare ruimten

 • Verbetering van de gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
 • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingswijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
 • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
 • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

Sociaaleconomische acties

 • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
 • Bewustmaking van de inwoners rond energiebesparing en respect voor het milieu.
 • (Buiten)schoolse ondersteuning (bijv.: huiswerkscholen).
 • Preventie van moeilijkheden in verband met de adolescentie.
 • Verbetering van de sociale cohesie.
 • Verbetering van de openbare netheid.

Productieve, economische en commerciële ruimten

 • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
 • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500 m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.

Werking

Een Duurzaam Wijkcontract wordt uitgevoerd tijdens een welbepaalde en korte periode. Het is het resultaat van een partnerschap tussen verschillende personen en verschillende overlegrondes met de inwoners.

De tijdlijn

 • Voor de operationele fase werkt men een jaar aan de uitwerking van het programma: de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften.
 • De operationele fase is gespreid over vier jaar voor vastgoed-, leefmilieu- en sociaaleconomische operaties en de heraanleg van openbare ruimten. 
 • Bij de afronding van de operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

De uitwerking van het dossier

Tijdens het eerste jaar van de samenstelling van het basisdossier (jaar 0) zijn er verschillende etappes voorzien. Zij bestaan hoofdzakelijk uit:

 • een studie uitgevoerd door een studiebureau dat belast is met het maken van de diagnose van de bestaande situatie van de wijk en het definiëren van een programma van stadsvernieuwing;
 • de aanstelling van een projectleider en een begeleidingscomité die deze studie volgen;
 • overlegvergaderingen met de inwoners van de wijk, waaronder minimum 3 algemene vergaderingen en minimum 4 vergaderingen van het Wijkcommissie  , een « diagnosewandeling» door de wijk en participatiedagen;
 • de afwerking van het basisdossier (samengesteld op basis van de studie en de overlegvergaderingen) en de voorlegging van het dossier aan de bevolking;
 • de aanneming van het dossier, het nazicht en de goedkeuring ervan door de voogdijoverheden.

Bron : http://wijken.brussels/1/

Duurzame Wijkcontract «As Leuven» 2013-2017

Een Duurzaam Wijkcontract is een stedelijk herwaarderingsprogramma van een wijk gevestigd  in  een  goed  afgebakende  perimeter.  In Sint-Joost gaat het om het zesde wijkcontract, het tweede zogenoemde duurzame  contract, as Leuven (Madouwijk - Sint-Joostplein en wijk Delhaye: Leuvensesteenweg, Tweekerkenstraat,  Scailquinstraat, Kleine Dalstraat, Pacificatiestraat, Liefdadigheidsstraat, Verbiststraat, Vier-September-Dagenlaan, Schietschijfstraat...).

Gedurende 4 jaar, van 2013 tot 2016, maken het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Joost  14  miljoen euro vrij om deze wijken te doen heropleven en het leefkader van de inwoners te verbeteren met een  duurzame visie (netheid, renovatie van de gebouwen, groene ruimten, inrichting van collectieve infrastructuren, tot stand brengen van sociale en economische initiatieven...). Er zijn twee bijkomende jaren voorzien om de begonnen werken te voltooien.

De  inwoners, verenigingen en actoren worden regelmatig om advies gevraagd tijdens wijkcommissies, eerst wordt  naar hun diagnose en hun ervaring van de wijk gevraagd en nadien wordt hen de stand van zaken van de projecten voorgesteld. Elk jaar worden algemene vergaderingen georganiseerd om al de inwoners toe te laten hun opmerkingen te formuleren.

3  activiteitenpolen :

 1. Oprichting van woningen en collectieve infrastructuren
 2. inrichting van de openbare ruimte
 3. Economische activiteiten, sociale cohesie, burgerparticipatie

De dienst voor Stadsvernieuwing is verantwoordelijk voor de duurzame wijkcontracten van Sint-
Joost, met name voor:

 • de administratieve en technische opvolging van het renovatieprogramma
 • de informatie en de participatie rond het duurzame wijkcontract
 • de coördinatie  van de ecologische en socio-economische projecten in samenwerking met de inwoners en het verenigingsmilieu
 • de sensibilisering van de eigenaars rond de renovatie van hun goed.

Duurzame Wijkcontract "Liedekerke" 2011 - 2014

Wijkcontact "Middaglijn van Brussel" 2006-2010

 

Contact

Stadskernvernieuwing dienst & Wijkcontracten

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Sergio Vallier Peeters
F: 02 220 26 72
G: 0494 57 78 82

Laatst gewijzigd: 22.03.2018