Werkaanbiedingen

Werkaanbiedingen - Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur is, samen met het OCMW, een van de belangrijkste werkgevers in Sint-Joost. Aarzel niet om de vacatures regelmatig na te kijken op de gemeentelijke website. Voor al deze functies, moet u van een onberispelijk gedrag zijn van de burgerlijke en politieke rechten genieten en interesse hebben voor de openbare diensten.
Indien u interesse hebt voor een van deze vacatures, gelieve uw CV samen met een motivatiebrief aan de HRM te willen richten.

Het Gemeentebestuur van Sint-Joost-ten-Node werft aan (m/v/x) :

/

Wervingsexamen voor de functie van gemeenteontvanger (M/V)

Beschrijving van de functie

Taken : de gemeenteontvanger vervult de functie van financieel en budgettair adviseur van de gemeente. Hij is alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met :
1° het bijhouden van de gemeentelijke boekhouding :
 
a) de centralisatie van de vastleggingen ;
  
b) de inschrijving van de uitgaven  ;
  
c) de opstelling van de jaarrekeningen ;
  

2° het innen van de ontvangsten en de opvolging van de ontvangst van de regelmatige schuldvorderingen.
Met het oog op de invordering van de fiscale ontvangsten, gaat hij over tot gedwongen invordering in toepassing van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen ;

3° de betaling van de uitgaven op basis van regelmatige bevelschriften ;
  

4° het beheer van de gemeentelijke kasmiddelen ;
  
a) het beheer van de rekeningen geopend op naam van de gemeente waarvan hij de enige gevolmachtigde is;
  
b) de thesaurie beleggingen op korte termijn ;
  
c) de aanvraag van thesaurievoorschotten op korte termijn en van de eventuele omzetting van deze in een vaste termijn krediet voor een periode van ten hoogste 1 jaar ;
   d) het actief schuldbeheer ;
  

5° financiële adviezen verlenen : de ontvanger verleent een voorafgaandelijk advies voor elk project met een financiële impact ;
  

6° onverminderd de bevoegdheid van de gemeentesecretaris met betrekking tot het intern controlesysteem, zoals bedoeld in titel VIbis, kan het College aan de gemeenteontvanger om het even welke andere opdracht toevertrouwen die verband houdt met zijn bevoegdheden, onder meer inzake financieel beheer. In het kader van deze opdrachten staat de ontvanger onder het gezag van het College. Voor de uitoefening van zijn wettelijke taken, dient de ontvanger over de middelen te beschikken om zijn taken uit te oefenen.  

Profiel

Minimum 35 jaar ;
Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking komt voor aanwerving in functies van niveau I bij de overheidsadministraties (universitair) ;
Belg zijn ;
Over een grondige kennis beschikken van financieel beheer in het algemeen, alsook van het beheer van (lokale) overheidsfinanciën ;
Van goed gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten;
In het bezit zijn van het Selor-certificaat, schriftelijke of digitale examens m.b.t. voldoende kennis (art. 11) van de tweede taal, alsook het mondeling examen m.b.t. voldoende kennis van de tweede taal (art. 9§1 voldoende of 9§2 voldoende).

Arbeidsvoorwaarden en voordelen

Vakantiegeld, eindejaarspremie, taalpremie, maaltijdcheques, tussenkomst in de kosten voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, per fiets en/of te voet, voordelige vakantieregeling, flexibele werktijden.

Kandidaturen dienen aangetekend te worden verzonden (ten laatste tegen 4 april) naar :
College van Burgemeester en Schepenen,
Sterrenkundelaan 13
1210 Brussel

De gemeente Sint-Joost-ten-Node selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Contact

HRM dienst

Sterrenkundelaan 12-13
1210 Brussel
Marie-Rose Laevers
Raadpleeg de jobaanbiedingen van onze intercommunale Vivaqua : https://www.vivaqua.be/nl/werkgelegenheid/vivaqua-rekruteert
 

Downloaden

Kandidatuurformulier pdf - 107.51 KB

Laatst gewijzigd: 17.03.2021