Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwingscontract

Stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus (SVC.2)

Een stadsvernieuwingscontract bestaat uit een reeks operaties van stedelijke heropleving van het type vastgoed, herkwalificatie van de openbare ruimte en maatschappelijke samenhang, uitgevoerd door gewestelijke en gemeentelijke overheidsinstellingen. Een eerste reeks van 5 stadsvernieuwingscontracten werd gelanceerd in 2017, het SVC.2 maakt deel uit van deze eerste reeks.

Het Stadsvernieuwingscontract Brabant | Noord | Sint-Lazarus (SVC.2) is het eerste stadsvernieuwingscontract dat het gemeentelijk grondgebied van Sint-Joost-ten-Node (de helft van het gemeentelijk grondgebied), Schaarbeek (het uiterste oostelijke deel) en een beperkt deel van Brussel-stad (Pachecolaan) omvat.
Het programma is gebaseerd op inrichtingsprojecten van de openbare ruimte en vastgoedprojecten alsook op acties voor sociale samenhang :

Heropleving van de pool Sint-Lazarus (SL) :

De grote projecten voor wegen en openbare ruimten zullen het mogelijk maken de verkeersstroom op de Sint-Lazaruslaan te verbeteren, deze te ontsluiten en opnieuw verbindingen met de omliggende wijken tot stand te brengen :

 • Aanleg van de Sint-Lazaruslaan (SL.1) met de steun van andere subsidies (Beliris, Brussel-Mobiliteit): aanplanting van bomen, trappen, straatmeubilair, aanleg van voetpaden, ...
 • Aanleg van de tunnels onder de spoorweg (SL.2): de belangrijkste verbetering heeft betrekking op het beheer en onderhoud ervan: nieuwe verlichting, volledige reiniging van muren en plafonds, ...

Netwerk - Oost-West verbindingen (OW) :

De lange straten Brabant/Sint-Lazarus, Linné, Groen, Post structureren deze steil aflopende wijk, dit project wil de doortocht door de wijk voor alle gebruikers verbeteren.

 • Socio-culturele pool in de Rogierstraat (OW.12a) in samenhang met de inrichting van het huizenblok aan de Hoogvorststraat in Schaarbeek (pool prille jeugd - OW.12b)
 • Aanleg van het plein en de tunnel Kwatrecht (OW.8), alsook de opwaardering van het plein (OW.9) en de heraanleg van het perceel op de hoek van het plein
 • Verbetering van het Sint-Franciscuspark te Sint-Joost (OW.14) : renovatie van het park, van de gebruikte speelzones en de toegangen om verse zuurstof te geven aan deze groene long ingesloten in deze dichtbevolkte wijk.

Heropleving van de As Konings (AR) :

De Koningsstraat en het Koninginneplein vormen de ruggengraat van de perimeter, omdat zij de toegangspoort vormen tot de gemeenten Sint-Joost en Schaarbeek:

 • Aanleg van het Koninginneplein en omgeving (AR.14): herstructurering en reactivering van de openbare ruimte met voorzieningen die aan de huidige noden voldoen
 • Studentenpool aan het Koninginneplein in Schaarbeek (AR.15): oprichting van studentenwoningen via een participatief project
 • Verbetering van een intermodale pool op het kruispunt Kruidtuin (AR.16) : reorganisatie van de bus- en tramhalte "Kruidtuin" om de omgeving van het metrostation veiliger te maken voor alle vervoersmodaliteiten op het kruispunt.

Verbetering van het stedelijk weefsel (SW):

Het stedelijk weefsel van de huidige Brabant-Noordwijk wordt geplaagd door verschillende problemen: de gebouwen zijn oud, vaak verwaarloosd en slecht onderhouden. Het draagt een groot potentieel voor herwaardering.

 • Verlichting van de wijk (SW.18)
 • Oprichting van woningen in de wijk Linné in Sint-Joost (SW.20) : gebouwen in de Linnéstraat, Rivierstraat en Weidestraat zullen worden gerenoveerd met de oprichting van nieuwe kwaliteitswoningen. Deze projecten zullen tevens een impuls geven aan de renovatie van privé-gebouwen.
 • Verwerving/ontwikkeling (SW.21): er zijn weinig grondmogelijkheden in de wijk, het betreft een begrotingsenveloppe die voorbehouden is voor de aankoop of het bouwrijp maken van strategische percelen.

Projecten inzake sociale samenhang en gemeenschapsleven (SC):

De bevolking binnen de perimeter neemt stilaan toe met de vestiging van jonge gezinnen en nieuwkomers, en omvat tevens een groot aantal pendelaars en studenten tijdens de dag (tal van hogescholen in Schaarbeek).

 • Het SVC steunt de integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen. Hulp aan de meest achtergestelden is een rode draad die in het luik van sociale cohesie absoluut noodzakelijk lijkt. Er lopen verschillende projecten om deze personen beter te integreren door middel van opleidingsprogramma's voor socio-professionele integratie.
 • Het SVC ondersteunt tevens de integratie van jongeren in de wijk. De jongerenbegeleiding in ruime zin (12-30 jaar), de integratie van het studentenleven in Schaarbeek en het Mobiel tewerkstellingsloket in Sint-Joost maken deel uit van deze aanpak.
 • Ter ondersteuning van de ingrijpende veranderingen die de zone ondergaat, zullen steunprojecten voor de commerciële activiteit worden ingevoerd. Bovendien wordt momenteel de inrichting bestudeerd van een grote wekelijkse markt op de Esplanade Sint-Lazarus.
 • Andere projecten op het vlak van sociale cohesie werden ontwikkeld rond de thema’s van versterking van de leefomgeving: animatie van de openbare ruimte, netheid, participatief budget.

Duurzame Wijkcontracten

De wijkcontracten zijn sterke drijfveren voor de heropleving want er zijn budgetten mee gemoeid. Daarbij geeft de milieuzorg, die een duidelijke stempel heeft gedrukt op de Tennoodse contracten, de mogelijkheid om grote energie-besparingen te doen. De bewoners van passief- of lage-energiewoningen zien hun energierekeningen (gas en elektriciteit) sterk dalen.

De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen vijf belangrijke interventiedomeinen.

Huisvesting

 • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
 • Naleving van de criteria voor ecologisch bouwen: “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
 • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.

Buurtvoorzieningen en infrastructuren

 • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
 • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kinderopvang.
 • Inrichting, uitbreiding of heraanleg van speelpleinen en recreatieterreinen.

De openbare ruimten

 • Verbetering van de gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
 • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingswijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
 • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
 • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.

Sociaaleconomische acties

 • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
 • Bewustmaking van de inwoners rond energiebesparing en respect voor het milieu.
 • (Buiten)schoolse ondersteuning (bijv.: huiswerkscholen).
 • Preventie van moeilijkheden in verband met de adolescentie.
 • Verbetering van de sociale cohesie.
 • Verbetering van de openbare netheid.

Productieve, economische en commerciële ruimten

 • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
 • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500 m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.

Werking

Een Duurzaam Wijkcontract wordt uitgevoerd tijdens een welbepaalde en korte periode. Het is het resultaat van een partnerschap tussen verschillende personen en verschillende overlegrondes met de inwoners.

De tijdlijn

 • Voor de operationele fase werkt men een jaar aan de uitwerking van het programma: de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften.
 • De operationele fase is gespreid over vier jaar voor vastgoed-, leefmilieu- en sociaaleconomische operaties en de heraanleg van openbare ruimten. 
 • Bij de afronding van de operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

De uitwerking van het dossier

Tijdens het eerste jaar van de samenstelling van het basisdossier (jaar 0) zijn er verschillende etappes voorzien. Zij bestaan hoofdzakelijk uit:

 • een studie uitgevoerd door een studiebureau dat belast is met het maken van de diagnose van de bestaande situatie van de wijk en het definiëren van een programma van stadsvernieuwing;
 • de aanstelling van een projectleider en een begeleidingscomité die deze studie volgen;
 • overlegvergaderingen met de inwoners van de wijk, waaronder minimum 3 algemene vergaderingen en minimum 4 vergaderingen van het Wijkcommissie  , een « diagnosewandeling» door de wijk en participatiedagen;
 • de afwerking van het basisdossier (samengesteld op basis van de studie en de overlegvergaderingen) en de voorlegging van het dossier aan de bevolking;
 • de aanneming van het dossier, het nazicht en de goedkeuring ervan door de voogdijoverheden.

Bron : http://wijken.brussels/1/

Duurzame Wijkcontract «As Leuven» 2013-2017

Een Duurzaam Wijkcontract is een stedelijk herwaarderingsprogramma van een wijk gevestigd  in  een  goed  afgebakende  perimeter.  In Sint-Joost gaat het om het zesde wijkcontract, het tweede zogenoemde duurzame  contract, as Leuven (Madouwijk - Sint-Joostplein en wijk Delhaye: Leuvensesteenweg, Tweekerkenstraat,  Scailquinstraat, Kleine Dalstraat, Pacificatiestraat, Liefdadigheidsstraat, Verbiststraat, Vier-September-Dagenlaan, Schietschijfstraat...).

Gedurende 4 jaar, van 2013 tot 2016, maken het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Sint-Joost  14  miljoen euro vrij om deze wijken te doen heropleven en het leefkader van de inwoners te verbeteren met een  duurzame visie (netheid, renovatie van de gebouwen, groene ruimten, inrichting van collectieve infrastructuren, tot stand brengen van sociale en economische initiatieven...). Er zijn twee bijkomende jaren voorzien om de begonnen werken te voltooien.

De  inwoners, verenigingen en actoren worden regelmatig om advies gevraagd tijdens wijkcommissies, eerst wordt  naar hun diagnose en hun ervaring van de wijk gevraagd en nadien wordt hen de stand van zaken van de projecten voorgesteld. Elk jaar worden algemene vergaderingen georganiseerd om al de inwoners toe te laten hun opmerkingen te formuleren.

3  activiteitenpolen :

 1. Oprichting van woningen en collectieve infrastructuren
 2. inrichting van de openbare ruimte
 3. Economische activiteiten, sociale cohesie, burgerparticipatie

De dienst voor Stadsvernieuwing is verantwoordelijk voor de duurzame wijkcontracten van Sint-
Joost, met name voor:

 • de administratieve en technische opvolging van het renovatieprogramma
 • de informatie en de participatie rond het duurzame wijkcontract
 • de coördinatie  van de ecologische en socio-economische projecten in samenwerking met de inwoners en het verenigingsmilieu
 • de sensibilisering van de eigenaars rond de renovatie van hun goed.

Duurzame Wijkcontract "Liedekerke" 2011 - 2014
 

Wijkcontact "Middaglijn van Brussel" 2006-2010

 

Contact

Stadskernvernieuwing dienst & Wijkcontracten

Koningsstraat 284
1210 Brussel
Sergio Vallier Peeters

Laatst gewijzigd: 30.06.2022