De lageemissiezonein de praktijk

De lageemissiezonein de praktijk

De lageemissiezonein de praktijk

Sinds januari 2018 is het BrusselsHoofdstedelijk Gewest een lage emissiezone.Wat betekent dit voor u?

Wat is de lage-emissiezone?

Een  lage-emissiezone  (LEZ)  is  een  gebied  waar  bepaalde voertuigen enkel mogen rijden indien zij aan bepaalde milieucriteria voldoen. In Brussel is de LEZ 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 geldig. Net als in andere Europese steden zijn de toegangs-criteria gebaseerd op de brandstof en Euronorm van het voertuig.

Waarom een lez?

Bepaalde verontreinigende stoffen afkomstig van het  autoverkeer  hebben  negatieve  effecten  op onze  gezondheid:  meer  aandoeningen  aan  de  luchtwegen,  bronchitis,  astma  enz.  Via  de  LEZ  wordt  de  meest  verontreinigende  voertuigen  ge-leidelijk de toegang tot het Brussels gewest ont-zegd.  Op  die  manier  kunnen  we  de  uitstoot  van  de  verontreinigende  stoffen  die  het  schadelijkst zijn voor onze gezondheid (fijn stof, stikstofoxides ...) verminderen en bijdragen tot een betere lucht-kwaliteit voor iedereen.

Op welk grondgebied geldt de lez?

De LEZ geldt voor het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hieronder vallen dus  de  19  gemeenten  van  het  gewest.  De  ring  rond  Brussel  maakt  geen  deel  uit  van  de  LEZ,  net  als  bepaalde  toegangswegen  naar  de  drie  transit-parkings   (CERIA-COOVI,   Kraainem   en   Stalle),   waar  u  uw  voertuig  kunt  achterlaten  en  uw  weg  kunt  verderzetten  met  de  beschikbare  openbare  vervoersmogelijkheden. HOE HERKEN IK DE LEZ?Alle in- en uitgangen van de lage-emissiezone zijn aangeduid  met  behulp  van  waarschuwingsbor-den. Aan de gewestgrenzen zijn bijna 300 borden geplaatst.

Hoe wordt ergecontroleerd?

De  controle  gebeurt  op  basis  van  de  nummer-plaat  van  het  voertuig.  Ze  wordt  verricht  met  behulp  van  camera’s  die  de  nummerplaten  van  de voertuigen lezen. Vervolgens worden voor elk voertuig de toegangscriteria gecontroleerd, onder andere  door  de  databank  van  de  ingeschreven  voertuigen  (DIV)  te  raadplegen.  Op  en  rond  het  hele grondgebied van het gewest wordt een net-werk van 300 camera’s geïnstalleerd.

Hoe weet ik welke euro-norm mijn voertuig heeft?

De  Euronorm  is  een  Europese  milieunorm  waar-aan  een  voertuig  moet  voldoen.  Afhankelijk  van  het type brandstof en de Euronorm van een voer-tuig wordt bepaald of dat voertuig al dan niet de lage-emissiezone binnen mag. De Euronorm staat bij alle voertuigen vermeld op het inschrijvingsbewijs. Daarop staat nog ande-re informatie vermeld, zoals de voertuigcategorie, de  brandstof  en  de  datum  waarop  het  voertuig  voor het eerst werd ingeschreven.Gebruik  de  simulator  op  www.lez.brussels  die  toelaat om op basis van de nummerplaat van uw voertuig  de  Euronorm  te  kennen  en  de  datum  tot  wanneer uw voertuig in de lage-emissiezone mag rijden.Staat  de  Euronorm  niet  vermeld  op  het  inschrij-vingsbewijs van het voertuig, dan wordt rekening gehouden  met  de  datum  van  eerste  inschrijving.  Deze  datum  staat  eveneens  vermeld  op  uw  in-schrijvingsbewijs.

Wat doe ik als de informatie over mijn voertuig niet correct is?

Om foutieve gegevens te verbeteren, kunt u een administratieve uitzondering aanvragen. Indien in het Europees gelijkvormigheidsattest of een ander document dat door een overheidsinstantie wordt aanvaard,  een  andere  Euronorm,  categorie  of  een ander brandstoftype staat vermeld dan in de databank  van  de  DIV  en/of  de  LEZ,  dan  kan  de  eigenaar van het voertuig de Euronorm, de cate-gorie of het brandstoftype van het voertuig laten aanpassen in de databank van de LEZ.

Voor welke voertuigen geldt de lez?

De regelgeving is van toepassing op de volgende voertuigen (ongeacht of zij in België of het buiten-land zijn ingeschreven):1personenwagens,1lichte  bedrijfswagens  en  bestelwagens  ≤  3,5 ton  (voertuigcategorie  N1  op  het  inschrijvings-bewijs),1bussen, minibussen en autocars.

Voor welke voertuigen geldt de lez niet?

Op   bepaalde   voertuigen   zijn   de   maatregelen   niet  van  toepassing.  Het  betreft  gemotoriseerde  tweewielers, vrachtwagens van meer dan 3,5 ton, voertuigen  die  100%  elektrisch  of  op  waterstof  rijden, tractoren... Eigenaars van deze voertuigen hoeven geen stappen te ondernemen. Omdat de LEZ  niet  op  hen  van  toepassing  is,  genieten  zij  automatisch een afwijking. Sommige voertuigen die wel onder de LEZ vallen, kunnen een afwijking verkrijgen indien zij aan be-paalde voorwaarden voldoen (op de website www.lez.brussels).

Kan ik een afwijkingverkrijgen?

Voor bepaalde voertuigen kan een afwijking wor-den aangevraagd om binnen de lage-emissiezone te kunnen rijden. Voor voertuigen waarvan de gegevens via de DIV beschikbaar  zijn,  wordt  automatisch  een  afwij-king  uitgereikt.  Voor  de  volgende  voertuigen  hoeft u dan ook geen stappen te ondernemen:

 • voertuigen  die  in  België  als  oldtimer  zijn  inge-schreven  en  voorzien  zijn  van  de  Belgische  nummerplaat ‘O’ (‘1-O’ of een gepersonaliseer-de nummerplaat) EN ouder zijn dan 30 jaar;
 • prioritaire voertuigen (politiewagens, ziekenwa-gens enz.);
 • legervoertuigen.Voor  andere  specifieke  voertuigen  kan gratis een afwijking worden aangevraagd.

Deze is te verkrijgen onder bepaalde voorwaarden en enkel voor:

 • voertuigen  die  zijn  aangepast  voor  het  vervoer  van personen met een handicap en waarvan de houder  van  de  nummerplaat  of  iemand  die  op  hetzelfde  adres  als  die  persoon  is  gedomicili-eerd, houder is van de bijzondere parkeerkaart voor personen met een handicap. Het voertuig moet  zijn  ingeschreven  vóór  de  inwerkingtre-ding van de nieuwe toegangscriteria;1voertuigen die zijn uitgerust met een rolstoellift;
 • voertuigen  die  zijn  ingeschreven  in  het  buiten-land  en  ouder  zijn  dan  30  jaar  (beschouwd  als  ‘oldtimer’);
 • voertuigen  die  ouder  zijn  dan  30  jaar  en  voor  commerciële  doeleinden  worden  gebruikt.  Het  gaat  dan  bijvoorbeeld  over  huurvoertuigen  dieworden gebruikt voor huwelijken of andere eve-nementen;
 • voertuigen  die  speciaal  zijn  aangepast  voor  markten,   beurzen,   optochten   en   ambulante   handel;1kampeerwagens (mobile homes);
 • voertuigen die speciaal zijn aangepast voor het onderhoud en de controle van infrastructuur en installaties van algemeen nut.

Hoe kunt u een afwijking aanvragen?

De  vragen  voor  een  afwijking  gebeuren  gratis  online via de website www.lez.brussels. Voor elk type aanvraag moeten bewijzen worden verstrekt (o.a. scan of foto van het inschrijvingsbewijs). Op-gelet: om een aanvraag te kunnen indienen voor voertuigen  die  in  België  zijn  ingeschreven,  moet  u beschikken over een identiteitskaartlezer en de pincode van uw identiteitskaart.

Mijn voertuig is ingeschreven in het buitenland. geldt de lez ook voor mij?

JA! Om binnen de LEZ te kunnen rijden, moeten in  het  buitenland  ingeschreven  voertuigen  vol-doen  aan  de  toegangscriteria  EN  zich  op  voor-hand  registreren.  Inschrijven  is  gratis  en  wordt  gedaan  via  de  website  www.lez.brussels.  In  het  buitenland  ingeschreven  voertuigen  die  binnen  de LEZ rijden zonder vooraf te zijn geregistreerd, ontvangen een boete van € 150.

Hoe koop ik een dagpasom toegang de krijgentot de lez?

Voor  voertuigen  die  niet  aan  de  toegangscriteria  van  de  lage-emissiezone  voldoen,  kan  een  dag-pas worden gekocht voor maximaal acht dagen per jaar per voertuig. De prijs van de dagpas be-draagt € 35 per dag. De pas moet vóór het bin-nengaan  in  de  LEZ  worden  aangekocht  via  de  website www.lez.brussels (elektronische betaling).

Hoeveel bedraagtde boete?

Wie de criteria voor toegang tot de lage-emissie-zone niet naleeft, krijgt een boete van € 350. Om u  na  een  eerste  boete  de  tijd  te  geven  zich  aan  te passen, kan pas na drie maanden een nieuwe boete worden uitgeschreven.

Welke mobiliteits alternatieven zijn beschikbaar in brussel?

Er  bestaan  tal  van  manieren  om  naar  Brussel  te  gaan  en  zich  er  rond  te  bewegen:  te  voet,  met  de  fiets,  een  deelfiets  (Villo,  Bluebike  enz.),  het openbaar  vervoer  (NMBS,  MIVB,  De  Lijn,  TEC),  autodelen, met de taxi of carpoolen! Om u met de overstap naar deze alternatieven te helpen, reikt het gewest de Brussel’Air-premie uit. Ook  beroepsbeoefenaars  komen  voor  bepaalde  premies in aanmerking.Alle informatie over deze premies vindt u op www.lez.brussels

Nieuwe afwijkingsaanvraag is mogelijk voor personen met een beperkte mobiliteit

De Lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest evolueert. Personen met een beperkte mobiliteit kunnen voortaan een afwijking aanvragen om zich in Brussel te verplaatsen. Op initiatief van Alain Maron, de minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, heeft de Brusselse regering eind december deze maatregel genomen. De maatregel heeft betrekking op de voertuigen waarvan de houder van de nummerplaat, of iemand die op hetzelfde adres gedomicilieerd is, recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg (BIM-statuut) en die houder is van een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap.

De begunstigden van deze verhoogde tegemoetkoming zijn de personen die een sociaal voordeel of een bepaald statuut genieten, zoals:

 • het leefloon of gelijkgestelde hulp
 • de inkomensgarantie voor ouderen
 • de tegemoetkoming aan personen met een handicap

Twijfel? De 6-cijferige code op de kleefbriefjes van het ziekenfonds geeft daarover een indicatie. Indien het derde cijfer een 1 is geniet de burger de verhoogde tegemoetkoming.

De aanvragen kunnen worden ingediend via het afwijkingsformulier op de website van de LEZ. Er moet een kopie van de parkeerkaart voor personen met een handicap worden toegevoegd, net als een attest van het ziekenfonds dat bewijst dat de betrokkene recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. De afwijking kan slechts worden aangevraagd voor één voertuig per speciale parkeerkaart.

Mensen die aan deze voorwaarden beantwoorden, zullen ook kunnen rekenen op de terugwerkende kracht van de maatregel tot 1 april 2020.

Het doel van deze maatregel is meer rekening te houden met de specifieke situatie van personen met een beperkte mobiliteit. Die personen hangen af van hun auto om zich te verplaatsen en hun financiële situatie maakt de aankoop van een nieuw voertuig moeilijk. Deze wijziging maakt een coherentie mogelijk met de afwijkingen die zijn voorzien door de Vlaamse LEZ-wetgeving voor personen met een handicap.

Deze afwijking komt bij de bestaande afwijkingen voor voertuigen die specifiek zijn aangepast aan het vervoer van personen met een handicap en voertuigen die zijn uitgerust met een geïntegreerd systeem voor het instappen van een persoon in een rolstoel.

Een andere nieuwigheid is dat afwijkingen worden aangevraagd 5 jaar geldig zijn i.p.v. de 3 jaar voor de aanvragen die tot nu toe zijn ingediend.

www.lez.brussels

https://lez.brussels/mytax/nl/exemptions

De lage-emissiezone gaat in 2022 een nieuwe fase in

Op 1 januari 2022 gaat de LEZ een nieuwe fase in. Dieselauto's, -bestelwagens, -bussen en -minibusjes met euronorm 4 zullen niet langer mogen rondrijden in de lage-emissiezone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zoals bij eerdere aanscherpingen zal er een overgangsperiode van 3 maanden zijn. Pas vanaf 1 april 2022 krijgen bestuurders die in overtreding zijn een boete van 350 euro.

Alle informatie over deze nieuwe fase, de vrijstellingen, de dagpas, de registratie van in het buitenland ingeschreven voertuigen, de premies voor particulieren en professionals, alsook de alternatieven om zich te verplaatsen, vindt u op de website www.lez.brussels. Dankzij een simulator kunt u ook nagaan of uw voertuig betrokken is bij deze nieuwe fase.

Laatst gewijzigd: 25.05.2021