Burgerschap

Iedere burger heeft de mogelijkheid om gehoord te worden binnen zijn gemeente. Welke zijn deze mogelijkheden? Naast de verkiezingen en de bestaande middelen, meer en meer burgers vinden nieuwe middelen uit om zich te laten horen. Internet is zeker een hulp bij het ontstaan van deze nieuwe vormen van lokale democratie.

Vooruit dus : actie, reactie, participatie ! Neem de plaats die u toebehoort in uw gemeente!

Gemeentebestuur

Voor alle inlichtingen is het gemeentebestuur voor u geopend van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u.
Het onthaal wijst u de weg naar de dienst die bevoegd is om uw vraag te behandelen.

Contact opnemen met de gemeentediensten

Indien u uw opinie wil doen gelden bij de gemeentelijke overheid, hebt u altijd de mogelijkheid te schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen (Sterrenkundelaan 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node). Alle leden van het college zullen op de hoogte gebracht worden van uw vraag, waarop in principe zo vlug mogelijk wordt geantwoord.   

De permanentie van de burgemeester en schepenen:
Zowel de Burgemeester als de schepenen zijn belast met vastgestelde materies (zie verder): u kan bijgevolg rechtstreeks de persoon contacteren die bevoegd is over het onderwerp dat u aanbelangt, schriftelijk of door een afspraak te maken. Tijdens dit onderhoud onderzoekt de burgemeester of een van de 7 schepenen uw vraag, probeert een antwoord te vinden of verwijst u naar de bevoegde dienst(en).

Contact opnemen met de leden van het College van Burgemeester en Schepenen

Adviesraden

De gemeenteraad kan rond alle onderwerpen adviesraden oprichten. Dit zijn groepen mensen die een advies moeten uitbrengen over een of meer vastgelegde kwesties of voorstellen dienen te formuleren voor de gemeenteraad.
Deze raden zijn in het algemeen samengesteld uit gemeentelijke verkozenen, burgers en eventueel deskundigen. Deze vergaderingen hebben enkel een adviserende functie: de gemeentelijke overheid is de enige die de eindbeslissing neemt, alhoewel ze probeert maximaal het advies van zijn inwoners te respecteren.

In Sint-Joost-ten-Node bestaat een adviesraad voor senioren, die samenkomt iedere tweede woensdag van de maand om 14u30, een adviesraad voor de handelaars,  “adviesraad van de commissies van de middenstand” genoemd en die twee keer per jaar samenkomt.

Ons werelddorp Sint-Joost is een plaats waar mensen uit alle windstreken mekaar kunnen kruisen, ontmoeten en hun krachten kunnen bundelen in hun strijd voor meer sociale rechtvaardigheid en een beter evenwicht tussen Noord en Zuid. Vandaar het idee van een adviesraad, een orgaan dat die taak officieel krijgt toegewezen. Een hulpmiddel dat, In plaats van systematisch te wijzen op tekortzullen komingen, de ervaring en vaardigheden bij de inwoners van onze gemeente identificeert.

In Sint-Joost werd een Dienst lokale en internationale solidariteit, DESLI, opgericht.
Een team van vijf mensen staat ter beschikking van inwoners en verenigingen om hier of elders solidariteitsacties op te zetten.

Contact opnemen met de Dienst lokale en internationale solidariteit (Desli)

Buurtcomités

Dit zijn groeperingen van burgers die in dezelfde wijk wonen, die samenkomen om projecten te bespreken die hun leefomgeving en de aantrekkingskracht van hun buurt moeten verbeteren. (organisatie van wijkfeesten, aanleggen van een petanquebaan, van een groene ruimte...).

Contact opnemen met de buurtcomités

Verenigingen

Dit zijn eveneens groeperingen van mensen, deze keer samengesteld uit beroepskrachten en burgers die bijeenkomen en actie voeren rond hetzelfde thema (prille jeugd, tewerkstelling, sport...). Deze verenigingen nodigen ook vertegenwoordigers van de gemeente uit om deel te nemen aan hun projecten en brengen geregeld verslag uit aan de burgemeester om hem hun wensen en noden te laten kennen. Deze verenigingen hebben dus een zekere invloed op de domeinen die hun specialiteit zijn.

Contact opnemen met de verenigingen

Wijkcontracten

Dit zijn projecten voor de heropleving van afgebakende gebieden (perimeter) onder impuls van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar gerealiseerd in samenwerking met de gemeentelijke overheid. Dit zijn dus echte werkzaamheden met verschillende onderdelen: nieuwe woningen, renovatie van woningen, openbare ruimten, participatieve en sociale initiatieven, enz., gespreid over een periode van 4 jaar (+ twee jaar voor de afwerking van de werken). De operatoren belast met de realisatie van het programma zijn de gemeente, het OCMW, instellingen voor openbaar nut zoals bijvoorbeeld het Woningfonds, of een vzw.

Om beter tegemoet te komen aan de noden van de bewoners van de wijk, nodigt de gemeente de mensen uit die er wonen, om samen te werken aan het project, vanaf het begin, tijdens de algemene vergaderingen van de Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling (PCGO).

De wijkcontracten raadplegen

Zittingen van de Gemeenteraad

De zittingen van de gemeenteraad zijn openbaar.  Deze bijeenkomsten hebben over het algemeen plaats op de laatste dinsdag van de maand, in de raadzaal. De inwoners die geïnteresseerd zijn, ontvangen de agenda van de raad op eenvoudige aanvraag bij het secretariaat van de gemeente. (Nuttige informatie: het gemeentesecretariaat bevindt zich op de 1ste verdieping van het gemeentebestuur en is open van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 13:00). Daarbij moet de agenda van deze vergaderingen uitgehangen worden op de panelen van de gemeente.
Hier past het te vermelden dat de burgers niet rechtstreeks het woord mogen nemen tijdens de zittingen van de gemeenteraad, BEHALVE als ze gebruik maken van hun “interpellatierecht” dat geregeld is door een gemeentereglement waarvan iedere inwoner een exemplaar kan krijgen bij het gemeentesecretariaat. 

Downloaden van de dagorde, de interpellaties en de verslagen van de Gemeenteraad

Publicatie van reglementen en ordonnanties

De publicatie van alle reglementen en ordonnanties goedgekeurd door de gemeenteraad, het college en de burgemeester: deze reglementen en ordonnanties moeten dus duidelijk uitgehangen worden in de gemeente en op de gemeentelijke website.

Downloaden van reglementen & belastingen

Gemeentelijk informatieblad

« 1210 » is het gemeentelijk informatieblad dat gratis verdeeld wordt in alle bussen. In dit blad staat alle nuttige informatie voor de inwoners, gerangschikt per rubriek (kinderen, jongeren, gezinnen, senioren, enz.) evenals een dossier over een bepaald thema, de kalender... 
De gemeente probeert dit informatieblad altijd duidelijker, vollediger en interessanter te maken.    

Downloaden van het gemeentelijk informatieblad

Officiële website & officiële sociale netwerken

Op de website van de gemeente Sint-Joost-ten-Node vindt u een maximum aan informatie, zowel administratief als cultureel. De gemeente post belangrijke informatie tevens op de sociale netwerken, op 3 officiële accounts : ilovesaintjosse op Facebook, Twitter en Instagram.

Alle andere accounts worden niet beheerd door de gemeente.

Openbare onderzoeken

De openbare onderzoeken zijn de rode affiches die u wellicht reeds gezien hebt op het grondgebied van de gemeente, op de deur van een huis, het hek van een park... De bevolking wordt zo geïnformeerd over het bestaan van een stedenbouwkundig of milieu-project en hij wordt verzocht hierover zijn advies te geven. Het gemeentebestuur is niet verplicht dit advies te volgen, wat wil zeggen dat het de bevoegdheid heeft om alleen te beslissen. Indien deze beslissing nochtans tegengesteld is aan de uitgebrachte adviezen, moet de gemeentelijke overheid  haar eindbeslissing rechtvaardigen en motiveren.

Downloaden van de aankondigingen van openbare onderzoeken

Informatievergaderingen

Informatievergaderingen georganiseerd door de gemeentelijke overheid over een bepaald onderwerp. De gemeente organiseert inderdaad dikwijls informatievergaderingen rond een bepaald thema (bijvoorbeeld: hernieuwbare energie). In dit kader nodigt de gemeente alle bewoners uit om deel te nemen aan een conferentie, eventueel gevolgd door een debat, rond een bepaalde thematiek. De burgers worden hiervan op de hoogte gebracht door een huis-aan-huis-mededeling en via het gemeentelijk informatieblad, als de verschijningsdatum het toelaat.

Raadplegen van de agenda

Laatst gewijzigd: 06.06.2023