Politieraad & Politiecollege

Politieraad

De bevoegdheden van de Politieraad zijn vergelijkbaar met die van een Gemeenteraad, maar enkel voor politieaangelegenheden op zonaal vlak (Zone Noord = Schaarbeek, Evere, Sint-Joost). Ze bestaat uit drie leden van het College en 29 gemeenteraadsleden, die verhoudingsgewijs worden aangeduid binnen de drie gemeenten van de Zone (hetzij een lid van het College en twee Gemeenteraadsleden voor de gemeente Sint-Joost). Net als bij het Politiecollege nemen de Korpschef van de lokale politie en de Secretaris van de Politiezone ambtshalve deel aan de zittingen van de Politieraad.

De Politieraad heeft de volgende bevoegdheden :

 • goedkeuren van de begroting, van de eventuele begrotingswijzigingen en van de jaarlijkse rekeningen i.v.m. het vorige boekjaar
 • goedkeuren van de aanbestedingen i.v.m. werken, benodigdheden en diensten
 • aanwerven en ontslagen van personeelsleden
 • toestemming geven om voor het gerecht te verschijnen
 • goedkeuren van overeenkomsten met zakelijke rechten i.v.m. onroerende goederen
 • aanduiden van de Secretaris van de Politieraad en van de Bijzondere Rekenplichtige van de Zone
 • voorstel doen tot aanduiding van de Korpschef en van de andere officieren van de lokale politie

De politieraad vergadert minimum vier keer per jaar.

Politiecollege

Het dagelijks bestuur van de Politiezone wordt verzekerd door het Politiecollege, samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone. De Korpschef van de lokale politie en de Secretaris van de Politiezone nemen ambtshalve deel aan de zittingen van het Politiecollege.
De leden van het Politiecollege zijn :
 • Mvr Cécile Jodogne Burgemeester van Schaarbeek
 • Dhr. Ridouane Chahid (plaatsvervangend – aangezien Dhr. Rudi Vervoort verhinderd is), Burgemeester van Evere
 • Dhr. Emir Kir, Burgemeester van Sint-Joost
De bevoegdheden van het Politiecollege zijn :
 • uitoefenen van het bestuur en het gezag op de lokale politie
 • uitoefenen van het tuchtgezag op de personeelsleden
 • oproepen van de Politieraad
 • organiseren van de tewerkstelling van het personeel
 • inzake openbare aanbestedingen, kiezen van de manier waarop de opdrachten m.b.t. het dagelijks beheer worden goedgekeurd, voor zover een bevoegdheidsafvaardiging van de Politieraad bestaat
 • voorstellen tot stemming binnen de Politieraad van de begroting en de jaarlijkse rekeningen
 • opstellen van de betalingsmandaten voor de uitgaven
 • aanduiden van de Secretaris van het Politiecollege van de zone
Het Politiecollege van de Zone Noord vergadert in principe om de twee weken.
 
www.polbruno.irisnet.be
 

Uw verkozen

Laatst gewijzigd: 25.07.2022