VERKIEZINGEN 2024

VERKIEZINGEN 2024 - Houwaertplein

De volgende gewestelijke, federale en Europese verkiezingen vinden plaats op zondag 09 juni 2024.
Belgische en Europese (enkel voor het Europese niveau) kiezers worden uitgenodigd om hun stemrecht en stemplicht te vervullen op zondag 09 juni 2024, zoals elke 5 jaar.

VOORWAARDEN

De verkiezingen verlopen volgens een systeem van universele stemming waarvoor een principe van proportionele vertegenwoordiging wordt toegepast. Elke kiezer beschikt over één stem. De stemming is geheim en verplicht.
Belgen (min. 18 jaar) worden ambtshalve ingeschreven op de kiezerslijsten. Burgers uit de 28 landen van de Europese Unie buiten België alsook niet- Europese burgers kunnen zich inschrijven onder bepaalde voorwaarden.
Alle ingeschreven kiezers moeten zich op 09 juni 2024 naar de stembus begeven, want stemmen is verplicht in België.

Kiesvoorwaarden voor Belgen :

• Belg zijn
• De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
• Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
• Burger- en politieke rechten genieten

Kiesvoorwaarden voor Belgen die in het buitenland verblijven :

• Belg zijn
• De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt
• Niet uit het stemrecht ontzet zijn op 09 juni 2024
• Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters gehouden in een consulaire beroepspost
• Burger- en politieke rechten genieten

Kiesvoorwaarden voor Europese burgers :

Overeenkomstig het Verdrag van Maastricht kan iedere burger van de Europese Unie die verblijft in een Lidstaat waarvan hij geen burger is het stemrecht verkrijgen (= kiezer zijn) en het verkiesbaarheidsrecht (= kandidaat zijn) bij de gemeentelijke verkiezingen.

• Burger zijn van een Lidstaat van de Europese Unie
• Vanaf 16 jaar
• Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of vermeld staan in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente
• Burger- en politieke rechten genieten
• Zich laten inschrijven op de kiezerslijst ten laatste op 31 maart 2024, en dit zelfs indien men reeds vermeld staat op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement

Het inschrijvingsformulier dient te worden overhandigd aan het loket van de dienst Kieszaken (dienst verkiezingen), hetzij per mail : , hetzij per brief en maakt het mogelijk een toelating te krijgen gevolgd door een kiesoproepingsbrief, het nodige document om toegang te krijgen tot de stemming.

GEWESTELIJKE VERKIEZINGEN

Op 09 juni 2024 worden de leden verkozen van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap alsook de Belgische leden van het Europees Parlement voor een duur van 5 jaar.

• de verkiezingen gebeuren volgens het algemeen kiesstelsel;
• het principe van de evenredige vertegenwoordiging wordt toegepast;
• iedere kiezer kan één stem uitbrengen;
• de stemming is geheim;
• de stemming is verplicht;
• de stemming vindt plaats in uw gemeente.

FEDERALE VERKIEZINGEN

In België bestaat het federale parlement uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

De website van de Kamer: www.dekamer.be geeft informatie over de verkiezingen, samenstelling, organen, werking, bevoegdheden en politieke controle van de Kamer.

In geval van verhindering om gegronde reden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachthebbende stemmen in naam van de volmachtgever. Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. De volmacht ken worden gegeven tot op de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag voor de stemming. Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden bijgevoegd..

Alle info en formulieren zijn beschikbaar op de volgende website :
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-ik-kan-niet-gaan-stemmen/stemmen-met-een-volmacht

https://verkiezingen.fgov.be/

 

EUROPESE VERKIEZINGEN

Belgen ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Sint-Joost-ten-Node dienen zich niet in te schrijven voor de verkiezingen. Ze worden automatisch ingeschreven op de kiezerslijst.


Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost. U vindt hier meer informatie over op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. U vindt hier meer informatie over www.europeanelections.belgium.be. Een burger die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. Hiervoor gelden afzonderlijke procedures.
In geval van verhindering om gegronde reden, kunnen kiezers hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.


Op deze manier kan de volmachthebbende stemmen in naam van de volmachtgever. Een kiezer mag slechts één volmacht krijgen. De volmacht ken worden gegeven tot op de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag voor de stemming. Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden bijgevoegd.


Alle info en formulieren zijn beschikbaar op de volgende website :
https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-ik-kan-niet-gaan-stemmen/stemmen-met-een-volmacht

IN DE PRAKTIJK
OPROEPINGSBRIEF

Indien u uw oproepingsbrief voor de verkiezingen van zondag 09 juni 2024 niet heeft ontvangen of heeft verloren, zijn er verschillende oplossingen mogelijk :

 

 • bellen naar T 02 220 26 23 om een duplicaat te ontvangen van uw oproepingsbrief en/of uw kiezersnummer en het adres van uw stembureau
 • een e-mail zenden om een duplicaat te ontvangen van uw oproepingsbrief en/of uw kiezersnummer naar en
 • u naar het Gemeentebestuur begeven (verkiezingsloket) tijdens de openingsuren : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u, dinsdag van 16u tot 18u30, zaterdag 08 juni van 9u tot 16u en zondag 09 juni van 9u tot 12u.
 • u naar uw gebruikelijk stembureau begeven met uw  identiteitskaart (ter plaatse zal uw stembureau en uw kiezersnummer worden meegedeeld)

DUPLICAAT VAN DE OPROEPINGSBRIEF VOOR DE VERKIEZINGEN

Permanenties

• De permanenties van vrijdag 07 juni zullen worden gehouden tijdens de normale openingsuren : 8u30 tot 13u.
• De permanenties van zaterdag 08 juni zullen worden gehouden tijdens de volgende uren : 10u tot 20u.
• De permanenties van zondag 09 juni zullen worden gehouden tijdens de volgende uren : 8u tot 12u.

VOLMACHT

De kiezer die op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats door een tijdelijk verblijf in het buitenland en bijgevolg in de onmogelijkheid is om zich aan te melden in het stembureau, voor zover de onmogelijkheid werd vastgesteld door de Burgemeester of zijn afgevaardigde, kan op vertoon van de nodige verantwoordingsstukken een aanvraag tot volmacht indienen om zijn stem aan een derde toe te vertrouwen. Deze aanvraag moet ten laatste op de dag voor de verkiezing worden ingediend.

Opgepast, er bestaan 7 wettelijke voorwaarden die de stemming door volmacht mogelijk maken (deze is niet toegestaan voor alle beletsels). Ter herinnering, de stemming is een burgerlijke en persoonlijke handeling en het is belangrijk om een vertrouwenspersoon aan te duiden om deze taak tot een goed einde te brengen met inachtname van de wens van de persoon die zich laat vervangen. Indien bepaalde personen trachten om tal van volmachten te verzamelen, is het ten zeerste aan te raden om dit soort van praktijken te wantrouwen aangezien een volmachthebber slechts mag beschikken over één enkele volmacht.


Mogen stemmen door volmacht :

 • Zieke en/of gehandicapte personen
 • Personen die verhinderd zijn om professionele- of dienstredenen
 • Scheepvaarders, ambulante handelaars en kermiskramers
 • Gevangenen
 • Kiezers die verhinderd zijn door hun religieuze overtuigingen
 • Studenten
 • Personen die tijdelijk in het buitenland verblijven

De volmacht dient te worden opgesteld op een formulier dat gratis wordt afgeleverd aan het loket van de dienst Bevolking en het verkiezingsloket.


Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend.
Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Permanenties

Afgifte van het attest van de Burgemeester voor kiezers die zich op de verkiezingsdag wegens privéredenen tijdelijk in het buitenland bevinden om bij volmacht te kunnen stemmen :

 • De permanenties van vrijdag 07 juni zullen worden gehouden tijdens de normale openingsuren : 8u30 tot 13u.
 • De permanenties van zaterdag 08 juni zullen worden gehouden tijdens de volgende uren : 10u tot 20u.

STEMBUREAU’S

In Sint-Joost zijn er 12 stembureau’s voorzien om de kiezers te ontvangen van 8u tot 16u.
Er wordt aangeraden om niet te laat te komen om lange wachtrijen te vermijden.

 • Nrs. 1-2 en 3 : Sint-Franciscusstraat 19-21 (school Les Tournesols)
 • Nr. 4 : Overvloedstraat 19 (school Arc-en-Ciel)
 • Nrs. 5-6 : Warmoesstraat 52 (school J. Delclef)
 • Nrs. 7-8 : sportzaal Guy Cudell - Tweekerkenstraat 107
 • Nrs. 9-11 : Braemtstraat 55-57 (school Henri Frick)
 • Nr. 12 : Schietschijfstraat 5 (Rustoord Anne Sylvie Mouzon)

Gehandicapte personen kunnen zich laten helpen door de persoon van hun keuze (het volstaat om zich te melden bij de Voorzitter van het stembureau).

Elektronisch Stemmen

https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/elektronisch-stemmen

INFORMATIELOKET

Permanenties

 • De permanenties van vrijdag 07 juni zullen worden gehouden tijdens de normale openingsuren : 8u30 tot 13u.
 • De permanenties van zaterdag 08 juni zullen worden gehouden tijdens de volgende uren : 10u tot 20u.
 • De permanenties van zondag 09 juni zullen worden gehouden tijdens de volgende uren : 8u tot 16u.

www.verkiezingen2018.brussels
www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/democratie/verkiezingen

www.facebook.com/BrusselsElections2018/

Laatst gewijzigd: 02.05.2024