College

Het gemeentecollege heet “College van Burgemeester en Schepen” en bestaat uit de burgemeester (die er de voorzitter van is) en de schepenen.

Deze laatsten zijn gekozen uit de gemeenteraadsleden. De schepenen zijn belast met een of meer bevoegdheden van de gemeente. Nochtans mag het college zijn functie enkel uitoefenen op een collectieve wijze, wat wil zeggen dat het college in zijn geheel de beslissingen neemt in de verschillende gebieden en niet een schepen alleen. Daarom spreekt met van een “gezamenlijk uitgeoefende macht”.

Het college van burgemeester en schepenen is belast met:

 • wetten doen uitvoeren
 • de reglementen en de beslissingen van de raad doen uitvoeren
 • het besturen van de gemeente en het nemen van beslissingen die nodig zijn voor de goede werking
 • bijeenroepen van de gemeenteraad

Het college is in zekere zin de “regering” (uitvoerend orgaan) van de gemeente.

Het college van burgemeester en schepenen komt in principe iedere week samen (gewone vergadering), maar de burgemeester mag, als het nodig is, beslissen om een buitengewone vergadering bijeen te roepen. De vergaderingen van het college zijn niet openbaar en de beslissingen worden genomen, zoals voor de raad, door alle leden en niet door één van hen.

Downloaden

Huishoudelijk reglement van het College van Burgmeester en Schepenen

College: aanwezigheden 2018 pdf - 264.84 KB

Uw verkozen

Emir Kir

Burgemeester, Gemeenteraadslid

Emir Kir

Bevoegdheden

 • Veiligheid (Politie - Hygiëne, Preventie)
 • Jeugd en Patrimonium Jeugd
 • Burgerlijke stand
 • Ruimtelijke ordening (Stadsvernieuwing, Groene ruimten)
 • Mobiliteit
 • Personeel
 • Algemeen secretariaat (Grote evenementen, Juridische aangelegenheden, Kieszaken, Overheidsopdrachte
 • Financiën - Begroting - Belastingen
 • Burgerparticipatie
Contact

Philippe Boïketé

Schepen, Gemeenteraadslid

PS

Bevoegdheden

 • Franstalig onderwijs
 • Franstalig schoolpatrimonium
 • Huisvesting
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Informatica
 • Telefonie
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Parkeren en parkings
Contact

Nezahat Namli

Schepen, Gemeenteraadslid

PS

Bevoegdheden

 • Gezin en Prille jeugd
 • Franstalige crèches
 • Franstalig patrimonium van de prille jeugd
 • Gelijke Kansen
 • Dierenwelzijn
Contact

Mohammed Jabour

Schepen, Gemeenteraadslid

Mohammed Jabour

Bevoegdheden

 • Duurzame ontwikkeling
 • Milieu en energietransitie
 • Demografie (Bevolking, Bureau Europa en Vreemdelingen)
 • Openbare werken (Wegen, trottoirs, gemeentelijke gebouwen)
 • Openbare netheid
Contact

Kadir Özkonakci

Schepen, Gemeenteraadslid

Kadir Özkonakci

Bevoegdheden

 • Sport
 • Handelaars en Middenstand
 • Sportpatrimonium
Contact
Loubna Jabakh

Loubna Jabakh

Schepen, Gemeenteraadslid

Bevoegdheden

 • Stedenbouw
 • Franstalige cultuur (Charliermuseum, Academies, Franstalige bibliotheek)
 • Franstalig cultuurpatrimonium
Contact
Dorah ILunga

Dorah Ilunga

Schepen, Gemeenteraadslid

Dorah Ilunga

Bevoegdheden

 • Werkgelegenheid (Opleiding, Sociale promotie)
 • Maison de l'Emploi, P.W.A., Lokale Werkwinkel)
 • Sociale zaken (Toezicht op het OCMW)
 • Toerisme
 • Internationale relaties en samenwerking (Europa)
Contact
Lydia Desloover

Lydia Desloover

Schepen, Gemeenteraadslid

SPA

Bevoegdheden

 • NL aangelegenheden: patrimonium, erfgoed, cultuur, onderwijs, bibliotheekwezen, kinderdagverblijven
 • Erediensten en Vrijzinnigheid
 • Sociale Samenhang
 • Nederlandstalig patromonium
Contact
Marie-Rose Laevers

Marie-Rose Laevers

Gemeentersecretaresse

Contact

Laatst gewijzigd: 21.09.2023